澳门开奖历史

澳门开奖历史 Polska

Partnerstwo dla ochrony

Nasza wspó?praca koncentruje si? na wspieraniu Polski w obronie przed zagro?eniami zewn?trznymi, przy jednoczesnym wzmacnianiu kraju od wewn?trz.

Dzi?ki utrzymaniu tysi?cy miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników wspieramy krajowy wzrost gospodarczy i oferujemy najlepsze na ?wiecie innowacje. Nasz zak?ad PZL Mielec, jeden z najwi?kszych polskich eksporterów wyrobów przemys?u obronnego, rozwija lokaln? baz? przemys?ow? w Polsce i odgrywa kluczow? rol? w globalnym ?ańcuchu dostaw ?mig?owców??Black Hawk. Niezrównane zdolno?ci takich programów jak??F-35,??Javelin?i??HIMARS?na nowo definiuj? bezpieczeństwo narodowe Polski, zwi?kszaj?c przy tym interoperacyjno?? z sojusznikami z Europy i NATO.

F-35

Imponuj?cy dorobek?

Koncern 澳门开奖历史 to zaufany partner wspieraj?cy interesy narodowe Polski od ponad 20 lat.?Dorobek firmy si?ga jednak znacznie dalej, bo a? do powstania zak?adu PZL Mielec. Nasza wspólna historia rozwoju polskiego przemys?u lotniczego, kosmicznego i obronnego jest imponuj?ca.

Przewiń, aby dowiedzie? si? wi?cej.

Niedo?cignione bezpieczeństwo

Wspó?pracujemy z polskim Ministerstwa Obrony Narodowej przy wielu kluczowych programach z zakresu obronno?ci i bezpieczeństwa.?S? to m.in. samoloty my?liwskie, ?mig?owce u?ytkowe, systemy obrony przeciwrakietowej i precyzyjnego ra?enia.

Poni?ej przedstawiamy kilka sztandarowych programów realizowanych w Polsce.?

Black Hawk

Black Hawk
Wielozadaniowy ?mig?owiec Black Hawk produkowany w Polsce to preferowany ?mig?owiec szturmowy i u?ytkowy dla ponad 30 państw na ca?ym ?wiecie.

F-35 Lightning II

F-35 Lightning II
W 2020 roku Polska sta?a si? ostatnim cz?onkiem NATO, który do??czy? do rodziny państw dysponuj?cych F-35. W roku 2024 Polska planuje zakup pierwszego my?liwca ?stealth” pi?tej generacji.

JASSM-ER

HIMARS
Zaawansowane zdolno?ci rakietowe do ochrony ?o?nierzy, cywili i infrastruktury, przy jednoczesnym obni?eniu ogólnych kosztów misji.

Trwa?e sojusze, globalne ?ańcuchy dostaw

PZL Trio

Ponad 1300 z 1700 dostawców do naszego zak?adu PZL Mielec to firmy polskie.?Tutaj?mo?na znale?? informacje o dostawcach.

80% Polish Supply Chain

Dzi?ki utrzymaniu prawie 7000 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników wspieramy krajowy wzrost gospodarczy.

6700 Polish Jobs

PZL Mielec to jeden z najwi?kszych polskich eksporterów w sektorze obronnym. Odpowiada za 29% ca?ego eksportu w 2019 r.?

29% Polish Defense Exports

Polskie ?mig?owce Black Hawks

Od 2010 roku?w PZL Mielec wyprodukowano i dostarczono 91 ?mig?owców S-70i Black Hawk. Dziesi?? krajów na ca?ym ?wiecie korzysta ze ?mig?owców polskiej produkcji, co ?wiadczy o umiej?tno?ciach i zdolno?ciach polskiej bazy przemys?owej.

PZL Trio

Wk?ad we wspólnot?

Odgrywamy aktywn? rol? we wzmacnianiu jako?ci ?ycia w spo?eczno?ciach, w których ?yjemy i pracujemy.?Nasze dzia?ania spo?eczne w Polsce wspieraj? przede wszystkim edukacj? w zakresie nauk ?cis?ych, technologii, in?ynierii i matematyki (STEM), badania i rozwój, a tak?e dzia?ania na rzecz wojska i weteranów.

Inwestycje tu i teraz

Poprzez nasz program partnerstwa spo?ecznego wspieramy polskich weteranów wojennych i ich rodziny, doceniaj?c ich s?u?b? i po?wi?cenie dla Polski.

We work to support military families

Inwestycje w przysz?o??

Rozwijamy partnerstwa naukowo-przemys?owe z instytucjami w ca?ej Polsce, zwi?kszaj?c jej konkurencyjno?? w Europie i na ?wiecie. W ci?gu ostatnich trzech lat pomogli?my 70 studentom pi?? si? po szczeblach kariery, buduj?c w ten sposób nast?pne pokolenie wysoko wykwalifikowanych naukowców, in?ynierów i technologów.

We work to support military families
Additional Information   ___

Kontakt z mediami:

John Neilson
john.neilson@global.lmco.com
+44 (0) 7771 377027

Rozwój przedsi?biorstw:

Robert Orzylowski
robert.orzylowski@global.lmco.com
(+48) 22 306 3803

?